Informacje o rekrutacji – Liceum Ogólnokształcące Nr XV we Wrocławiu

 

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego powstało w 1994 r., swoje tradycje wywodzi z Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego. Szkoła mieści się w nowoczesnym, przestronnym budynku otoczonym terenem zieleni. Gabinety przedmiotowe, laboratorium chemiczne, pracownie językowe, pracownie komputerowe, są bogato wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej hali sportowej, sali gimnastycznej oraz siłowni. Na terenie szkoły znajduje się zewnętrzny kompleks sportowy (boisko do piłki nożnej, bieżnia, stanowisko do pchnięcia kulą). Czas wolny można spędzać w bibliotece i czytelni – oferują one bogaty w nowości wydawnicze księgozbiór a także dostęp do Internetu. Uczniowie są objęci opieką pielęgniarską, pedagogiczną i psychologiczną. Na terenie Liceum działa księgarnia, bar i punkt ksero.
 
W Liceum Ogólnokształcącym Nr XV organizujemy wykłady wygłaszane przez pracowników naukowych wyższych uczelni o tematyce związanej z aktualnie realizowanym projektem. Nawiązaliśmy stałą współpracę z wyższymi uczelniami z Wrocławia (Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławska, Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Humanistyczną, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Wyższą Szkołą Bankową).
Wprowadzamy elementy oceniania kształtującego na poszczególnych przedmiotach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na samoocenę, informację zwrotną, ocenę koleżeńską, pytania kluczowe, rolę życzliwego krytyka itp.
Nauczanie wspieramy platformą Fronter, która jest dostosowana do potrzeb szkoły. Dzięki platformie koordynujemy wszystkie szkolne i pozaszkolne zajęcia. Platforma udostępnia skuteczny system, który pozwala wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom być na bieżąco i uczestniczyć z życiu szkoły. Na platformie uczniowie mogą korzystać ze zindywidualizowanej przestrzeni edukacyjnej, śledzić postępy w pracy, szukać dodatkowej pomocy i współpracować z rówieśnikami bez względu na ich miejsce pobytu. Platforma posiada dostęp rodziców do informacji w czasie rzeczywistym na temat postępów, obecności, zajęć szkolnych i aktywności swojego dziecka. Umożliwia to rodzicom i opiekunom bardziej aktywny udział i zapewnia więcej informacji o edukacji.
Dziennik lekcyjny prowadzimy w formie elektronicznej, zapewniając rodzicom i uczniom bezpłatny dostęp do informacji na temat postępów w nauce.
 
Jako uczeń naszej szkoły masz okazję dołączyć do grupy uczniów, uczestniczących w:
olimpiadach przedmiotowych, międzynarodowych i ogólnopolskich, szkolnych konkursach, np: Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Konkursie Matematycznym KOMA, ogólnoszkolnych meczach matematycznych, w Konkursach Matematycznych – Kangur, Pangea, Sudoku, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DialNet Masters, Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Lwiątko, zakładać Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, brać udział w konkursie ogólnopolskim Produkcik - na najlepsze miniprzedsiębiorstwo, uczestniczyć w Międzynarodowym Egzaminie Umiejętności Biznesowych, organizowanym przez Uniwersytet Cambridge i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, brać udział w zajęciach z zarządzania firmą i uczestniczyć w Ogólnopolskim Konkursie MESSE - zarządzanie firmą, brać udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, brać udział w happeningach i innych przejawach aktywnych działań na płaszczyźnie twórczych kreacji.
W Liceum Ogólnokształcącym Nr XV we Wrocławiu realizowany jest Wrocławski Projekt Edukacja w Miejscach Pamięci, w ramach którego uczniowie klas drugich odwiedzają miejsca szczególnie ważne dla naszej historii i budowania tożsamości kulturowej.

W roku szkolnym 2019/2020 przygotowaliśmy kształcenie w trzyletnim oraz czteroletnim cyklu nauczania w następujących klasach:

Klasa matematyczno - fizyczna 1A, 1GA

Klasa biologiczno - chemiczna 1B, 1GB

Klasa humanistyczna - psychologiczna 1C, 1F, 1GC, 1GF

Klasa humanistyczna - kultura i media 1D, 1GD

Klasa biologiczno - geograficzna 1E, 1GE

 W roku 2019/2020 utworzymy trzy oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy: jeden na poziomie klas VII-VIII oraz dwa na poziomie liceum.


Zapraszamy na Drzwi Otwarte 16.03.2019 r. w godzinach 9:00-13:00.